روش های سنتز نانومواد

Prerequisites: 

ندارد

Grading Policy: 

7 میانترم

2 نمره تحقیق و کوییز

11 نمره پایانترم

Time: 

یک شنبه ها و سه شنبه ها

8-10

تحت نظارت وف بومی