شیمی آلی فلزی

Prerequisites: 

شیمی آلی فلزی

Grading Policy: 

پنج نمره میانترم 15 نمره پایانترم

Time: 

شنبه ها و دوشنبه ها 8 صبح

تحت نظارت وف بومی