شیمی عمومی مهندسی

Prerequisites: 

ندارد

Grading Policy: 

10 نمره پایانترم

7 نمره میانترم

3 نمره کوییز

Time: 

شنبه ها و دوشنبه ها

ساعت 10-12

تحت نظارت وف بومی