شیمی معدنی یشرفته

Prerequisites: 

ندارد

Grading Policy: 

7 نمره میانترم

2 نمره کوییز

11 نمره پایانترم

Time: 

یک شنبه ها و سه شنبه ها

11-12:30

تحت نظارت وف بومی