مباحث نوین در شیمی معدنی (دکترا)

Prerequisites: 

مباحث نوین در شیمی معدنی (دکترا)

Grading Policy: 

ده نمره میانترم ده نمره پایانترم

Time: 

یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 8 صبح

تحت نظارت وف بومی