مباحث نوین در شیمی معدنی (کارشناسی ارشد)

Prerequisites: 

شیمی معدنی پیشرفته

Grading Policy: 

7 نمره میانترم

2 نمره تحقیق و پژوهش

11 نمره پایانترم

Time: 

یک شنبه ها و سه شنبه ها

تحت نظارت وف بومی