گرنت استفاده از آزمایشگاه های شبکه راهبردی کشور برای دانشجویان لیسانس و تحصیلات تکمیلی

گرنت استفاده از آزمایشگاه های شبکه راهبردی کشور برای دانشجویان لیسانس و تحصیلات تکمیلی را در سایت 

https://login.labsnet.ir/

عضو شوید و گرنت رایگان برای انجام آزمونها و آنالیزها بگیرید

 

تحت نظارت وف بومی